ELKE Mööbli projektimüügi tingimused

1 MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUSALA

1.1 Käesolevad müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) reguleerivad OÜ ELKE MÖÖBEL (edaspidi Müüja) ja lepingupartneri (edaspidi Ostja) vahelist õigussuhet ja sätestab tingimused mööbli või muu kauba (edaspidi Kaup) müügiks ning Kauba paigaldamiseks. Müüja ja Ostja on edaspidi koos nimetatud Pooled ja kumbki eraldi Pool. Käesolevad müügitingimused ei kehti internetipoes tehtud tellimuste puhul.

1.2 Müügitingimused on Müüja koostatud pakkumuse (edaspidi Pakkumus) ja Poolte vahel Kauba müügiks sõlmitud lepingu (edaspidi Leping) osa. Juhul, kui Pakkumus või Poolte vaheline kokkulepe erineb Müügitingimustest, kehtib Pakkumuses esitatud või eraldi kokku lepitud tingimus. Juhul, kui Müügitingimustes esineb erinevus seaduses sätestatud tarbijale kohalduvast imperatiivsest sättest, kehtib tarbijast Ostja suhtes seaduses sätestatud imperatiivne säte.

2 LEPINGU SÕLMIMINE

2.1 Poolte vahel sõlmitakse Leping eraldi allkirjastava lepingudokumendina või Müüja koostatud Pakkumuse kirjalikult või e-posti teel kinnitamisega Ostja poolt. Pakkumus kehtib 14 päeva alates Pakkumuse kuupäevast.

2.2 Kui Pakkumus sisaldab ettemaksu tasumise tingimust, siis loetakse Leping sõlmituks ettemaksu laekumisega Müüja pangakontole Pakkumuses toodud tingimustel. Kui Pakkumus ei sisalda ettemaksu tasumise tingimust, siis loetakse Leping sõlmituks Pakkumuse kirjalikult või e-posti teel kinnitamisest Ostja poolt.

2.3 Pakkumus ja selles sisalduvad või selle juurde kuuluvad fotod, joonised ja kalkulatsioonid on Müüja või tema koostööpartnerite intellektuaalne omand. Ostjal ei ole Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust eeltoodut kopeerida, edastada kolmandale isikule ega kasutada mis tahes muuks otstarbekaks, kui üksnes Pakkumuse sobivuse hindamiseks.

2.4 Kui Pakkumus tugineb Ostja poolt esitaud algandmetele, mida Müüja on Pakkumuse koostamisel arvesse võtnud, siis moodustavad nimetatud andmed Pakkumuse lahutamatu osa, kuid Müüja ei vastuta selliste andmete õigsuse eest.

3 TARNEAEG

3.1 Müüja annab Kauba Ostjale üle 8 nädala jooksul alates Lepingu sõlmimisest (edaspidi Tarneaeg). Kui Tarneaja sisse jääb Kauba tootja tehase tavapärase kollektiivpuhkuse periood (lihavõttepühad, 01. juuli – 31. august või 15. detsember – 15. jaanuar), siis on Tarneaeg 12 nädalat Lepingu sõlmimisest.

3.2 Juhul, kui esineb mis tahes takistus (sealhulgas Müüja lepingupartnerite või Ostja tegevus või tegevusetus), mida Müüja ei saa mõjutada ja mis takistab Müüjal tellimuse tähtaegset täitmist, siis ei vastuta Müüja Kauba üleandmisega viivitamise eest ning Tarneaeg pikeneb vastava aja võrra. Müüja informeerib Ostjat Tarneaja pikenemisest viivitamatult arvates Tarneaja pikenemise alusest teadasaamisest, teatades nii Tarneaja pikenemise põhjuse kui ka uue tarneaja.

3.3 Ostjal on õigus Lepingust taganeda, kui Kauba üleandmine on Müüjast tulenevate asjaolude tõttu hilinenud enam kui 30 päeva arvates Lepingus toodud või punkti 3.2 kohaselt pikendatud Tarneaja möödumisest, edastades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Eeltoodud korras Lepingust taganemise korral on Müüja kohustatud 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest Ostjale tagastama juba tasutud ettemaksu ning lisaks sellele on Ostjal õigus nõuda Müüjalt kahju hüvitamist kuni 30% ulatuses nõuetekohaselt tarnimata Kauba hinnast. Müüja vastutuse piirang ei kehti Lepingu tahtliku rikkumise puhul.

4 KAUBA ÜLEANDMINE

4.1 Müüjal on kohustus Kaup Ostjale üle anda hiljemalt Tarneaja viimasel päeval. Müüja edastab Kauba tasumata hinna osa lõpparve (edaspidi Lõpparve), mis tuleb tasuda vastavalt punktile 4.8, ja teatab Ostjale Kauba üleandmise päeva (edaspidi Tarnepäev) ja Pooled kooskõlastavad üleandmise kellaaja. Tarnepäeva muutmine vajab Poolte kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepet. Juhul, kui Ostja ei Tasu Lõpparvet õigeaegselt, mille tõttu ei ole Kauba üleandmine võimalik 5 päeva jooksul Lõpparve väljastamise kuupäevast, peab Ostja tasuma enne Kauba üleandmist ka ladustamiskulud vastavalt punktile 4.5.

4.2 Kaup antakse Ostjale üle Müüja laos Tallinnas, Müüja poolt Pakkumuses näidatud aadressil või muus kokkulepitud kohas.

4.3 Kui Kauba üleandmine toimub mujal kui Müüja juures, siis on Ostja kohustatud tagama autotranspordi ligipääsu Kauba üleandmise kohta ning Kauba üleandmise korral siseruumides Kauba transpordiks piisava suurusega ning ohutute läbipääsuavade, käiguteede olemasolu ja lifti korrasoleku, samuti Kauba vastuvõtmiseks pädeva isiku kohalviibimise. Ostja kohustub informeerima Müüjat viivitamatult võimalikest takistustest Kauba üleandmisel.

4.4 Juhul, kui Müüjal on kohustus Kaup paigaldada, kuid Ostja soovib Kauba tarnimist enne paigaldust mujale kui ruumi, kus Kaup tuleb paigaldada (edaspidi Paigaldusala), siis loetakse Kaup Ostjale üle antuks, kui Müüja on Kauba tarninud Ostja poolt soovitud kohta ning Kauba hoidmine Ostja poolt soovitud kohas ja edasine transport Paigaldusalale toimub Ostja kulul ja riisikol.

4.5 Juhul, kui Ostjast tulenevalt ei ole võimalik Kaupa üle anda või paigaldada Tarnepäeval (nt põhjusel, et Ostja ei ole teostanud Lepingukohaseid makseid, Paigaldusala ei ole valmis, Ostja esindaja ei võta kaupa vastu jmt) või kui Ostjast tulenevalt ei ole võimalik Kaupa üle anda ühe korraga või Ostja soovil antakse Kaup üle mujal kui Lepingus kokku lepitud, siis peab Ostja hüvitama Müüjale täiendava kulu või maksma Müüja täiendava teenuse hinna (nt Kauba ladustamine ja transport). Juhul, kui Müüja ladustab Kauba enda laos, siis kuulub hüvitamisele ladustamiskulu 1,20 eurot (sisaldab käibemaksu) päevas kaubaaluse 1m³ eest, kuid mitte vähem, kui 6 eurot (sisaldab käibemaksu) iga päeva eest. Juhul, kui Kaup ladustatakse kolmanda isiku juures, siis kuulub hüvitamisele Müüja tegelik kulu. Kauba täiendavad transpordi ja ladustamiskulud tuleb kanda alates kuuendast päevast alates Lõpparve väljastamist kuni Kauba üleandmiseni. Müüjal on õigus kaupa Ostjale mitte üle anda, kuni Ostja ei ole tasunud käesolevas punktis nimetatud kulusid.

4.6 Kaup loetakse Ostjale üle antuks kas:

4.6.1 Kauba üleandmisest Müüja laos; või

4.6.2 alates Kauba tarnimisest kokkulepitud kohta (kui Lepingust ei tulene Müüja paigalduskohustust või kui Kauba tarnimine ja paigaldus toimub erinevatel päevadel); või

4.6.3 alates Kauba paigaldamisest Paigaldusalale (kui Lepingust tuleneb Müüja paigalduskohustus ja Kauba paigaldus toimub viivitamatult pärast tarnimist).

4.7 Kõik Kaubaga seotud dokumendid annab Müüja Ostjale üle kas koos Kaubaga või edastab need elektronpostiga.

4.8 Juhul, kui Lepingu kohaselt tuleb Kauba või paigaldusteenuse hind või osa sellest tasuda enne Kauba üleandmist või paigaldusteenuse osutamist, ei ole Müüjal kohustust Kaupa Ostjale üle anda ega paigaldada enne Ostja maksekohustuse täitmist. Hind loetakse õigeaegselt tasutuks, kui see on laekunud Müüja pangakontole Tarnepäevale või paigalduseks kokkulepitud päevale eelneva päeva kella 12.00-ks.

4.9 Kui Ostja ei võta Kaupa vastu hiljemalt 30 päeva jooksul Müüja Lõpparve kuupäevast, on Müüjal õigus Lepingust taganeda, edastades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Eeltoodud korras Lepingust taganemise korral on Ostja kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi suuruses 30% nõuetekohaselt vastuvõtmata Kauba hinnast. Kui Kauba mittevastuvõtmisega Müüjale tekitatud kahju ületab eelnimetatud leppetrahvi suurust, on Müüjal õigus nõuda leppetrahvi suurust ületava kahju hüvitamist. Müüjal on õigus tasaarvestada leppetrahvi ja/või kahju hüvitamise nõue Ostja poolt Müüjale tasutud maksetega, peale tasaarvestust ülejäänud makse osa tagastatakse Ostjale 14 päeva jooksul.

5 KAUBA VASTUVÕTMINE, PRETENSIOONIDE ESITAMINE

5.1 Ostja peab Kauba vastuvõtmisel Kauba koheselt üle vaatama ja kinnitama Kauba kättesaamist allkirjaga saatelehel või muul Kauba üleandmise dokumendil (edaspidi Üleandmisakt). Üleandmisaktis fikseeritakse üleantud Kaup, kogus ning Kauba või pakendi kahjustused. Üleandmisaktis märgitakse ka Kauba seisundi kindlakstegemisel tekkinud erimeelsused. Juhul, kui Müüja paigaldab Kauba vahetult pärast tarnimist, siis võib Kauba tarnimise ja paigalduse kohta koostada ühise Üleandmisakti, milles märgitakse lisaks käesolevas punktis sätestatule ka punktis 6.5 sätestatud asjaolud.

5.2 Ostja peab kohe pärast Kauba vastuvõtmist kontrollima Kauba vastavust Lepingule ning esitama mittevastavuse korral (Kaup on kahjustatud, ei vasta tellimusele, esineb tootmisdefekt) vastava pretensiooni Müüjale viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 5 päeva jooksul (Tarbijast Ostja puhul 2 kuu jooksul) arvates Kauba üleandmisest, varjatud puuduste korral nendest teada saamisest. Teavitus peab sisaldama Kauba puuduse kirjeldust ning puudust kajastavaid fotosid. Tarbijast Ostjal on õigus esitada Müüjale pretensioone seoses Kauba puudustega, mis ilmnevad 2 aasta jooksul alates Kauba üleandmisest Ostjale.

5.3 Kui majandus- või kutsetegevuses tegutsev Ostja jätab Kauba eeltoodu kohaselt üle vaatamata või ei tee seda vajaliku hoolsusega või ei teavita puudusest vastavalt eeltoodule ning Kaubal oli puudus, mille võinuks nõuetekohase ülevaatuse käigus avastada, siis ei saa selline Ostja hiljem vastavale puudusele tugineda.

5.4 Müüja peab andma 10 tööpäeva jooksul oma seisukoha mittevastavuse osas ning mittevastavuse olemasolul teavitama edasisest sammudest mittevastavuse likvideerimiseks. Ostja teatele mittevastamist ei loeta mittevastavusega nõustumiseks. Müüja peab mittevastavused kõrvaldama mõistliku aja jooksul. Juhul, kui mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada, siis on Müüjal õigus Lepingust taganeda. Sel juhul peab Ostja puudusega kauba tagastama Tallinnas või kohas, kus see Ostjale üle anti ning Müüja tagastama Ostja poolt puudusega Kauba eest tasutud hinna.

5.5 Tarbijast Ostjal on õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda ka seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6 PAIGALDUS

6.1 Müüjal on kohustus Kaup paigaldada üksnes juhul, kui Pooled on selles eraldi kokku leppinud. Kauba paigaldamiseks loetakse Kauba kokkupanekut Kauba tootja poolt ettenähtud viisil. Müüja paigaldab Kauba kokkulepitud Paigaldusalal.

6.2 Ostja peab tagama, et Paigaldusala ei ole niiske, ruumi temperatuur on vähemalt +18 kraadi, Paigaldusala on puhas ja ohutu, piisavalt valgustatud, varustatud elektritoitega ning Paigaldusalal on paigaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Ostja peab tagama, et Kauba tarnimisest Paigaldusalale kuni Kauba paigaldustööde üleandmiseni on tagatud Kauba turvalisus, Paigaldusalal või selle vahetus läheduses ei toimu ehitustöid ega muud tegevust, mis võib Kaupa kahjustada või paigaldustöid takistada. Juhul, kui Ostja ei taga Paigaldusala vastavust Lepingule, siis on Müüjal õigus Kaupa mitte paigaldada ning 5 päevase täiendava tähtaja andmisega paigalduse kohustusest taganeda.

6.3 Juhul, kui Ostja soovib Kauba püsivat kinnitamist ruumi osa või Ostja poolt näidatud esemete külge, siis peab Ostja tagama, et materjalide ja konstruktsioonide omadused, mille külge Kaup kinnitatakse, võimaldaksid Kauba tavapärast kinnitamist selliselt, et oleks tagatud Kauba, materjalide ja konstruktsioonide, samuti peidetud juhtmete, torude ja tehnosüsteemide säilimine. Müüjal on õigus keelduda Kauba kinnitamisest, kui on põhjendatud kartus, et Kauba tavapärase kinnitamise korral ei ole tagatud inimeste ohutus või Kauba või materjalide säilimine

6.4 Müüja ei vastuta viivituse ja kahjude eest, mis on tingitud Ostja võimetusest tagada punktides 6.2 ja 6.3 nimetatud tingimused.

6.5 Juhul, kui Kauba paigaldus ei toimu vahetult pärast tarnimist, siis fikseeritakse paigaldustööde üleandmine, samuti paigaldustööde üleandmisel avastatud puudused paigaldustöödes kirjalikult paigaldustöö üleandmisaktis. Paigaldustöö varjatud puuduste kohta peab Ostja esitama pretensiooni kirjalikult või e-posti teel 5 päeva jooksul (Tarbijast Ostja puhul 2 kuu jooksul) vea ilmnemistest. Teavitus peab sisaldama puuduse kirjeldust ning puudust kajastavaid fotosid. Kui majandus- või kutsetegevuses tegutsev Ostja jätab paigaldustöö eeltoodu kohaselt üle vaatamata või ei tee seda vajaliku hoolsusega või ei teavita puudusest vastavalt eeltoodule ning paigaldustöös esines puudus, mille võinuks nõuetekohase ülevaatuse käigus avastada, siis ei saa selline Ostja hiljem vastavale puudusele tugineda.

6.6 Juhul, kui paigaldus toimub viivitamatult pärast Kauba tarnimist, kohaldatakse paigaldustööde üleandmisele ja pretensioonide esitamisele vastavalt punktides 5.1 kuni 5.3 sätestatut.

7 JUHUSLIKU HÄVIMISE JA KAHJUSTUMISE RIISIKO NING OMANDIÕIGUSE ÜLEMINEK

7.1 Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle alates Kauba tegelikust üleandmisest Ostjale, sõltumata Kauba paigaldamisest või Ostja poolt Üleandmisakti allkirjastamisest.

7.2 Müüja vastutab tema poolt Kaubale paigalduse käigus tekitatud vigastuste eest. Müüja ei vastuta Kauba kadumise, kahjustumise või paigaldustöödega hilinemise eest, kui need on tekkinud asjaoludest, mille eest vastutab Ostja (sh mõni Ostja muu koostööpartner või töövõtja).

7.3 Juhul, kui Lepingu kohaselt transpordib Kauba Ostja või tema valitud vedaja, siis läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Müüjalt üle Ostjale alates Kauba vedajale pealelaadimiseks võimaldamisest.

7.4 Kauba omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale, kui Kauba hind on täielikult tasutud ja muud maksekohustused (nt leppetrahvi või viivise maksekohustus) on täidetud. Kuni omandiõiguse Ostjale üleminekuni on Ostja kohustatud:

7.4.1 hoidma Kaupa heaperemehelikult, vältides selle kahjustumist ning hävimist;

7.4.2 mitte andma Kauba omandiõigust üle kolmandale isikule; Kauba valduse üleandmise korral peab Ostja valduse saajat teavitama Müüja omandireservatsioonist;

7.4.3 teatama Müüjale viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis võivad põhjustada Kauba hävimist või kahjustumist.

8 MAKSETINGIMUSED

8.1 Ostjal on kohustus tasuda Kauba hind ettemaksuna, millest 50% kuulub tasumisele Lepingu sõlmimisel ning ülejäänud 50% enne Kauba üleandmist Lõpparve alusel. Paigalduse eest tuleb tasuda 100% teenuse hinnast enne paigaldusteenuse osutamist, hiljemalt kokkulepitud paigalduspäevale eelneva päeva kell 12:00. Müüjal on õigus Kaupa mitte üle anda või paigaldust teostada, kui Ostja ei ole maksnud kokku lepitud tasu ning Lepingus sätestatud hüvitisi (nt. täiendava ladustamise, transpordi ning Paigaldusala mittevastavusega seotud kulud).

8.2 Lepingu alusel tehtavad maksed loetakse Ostja poolt teostatuks raha laekumisega Müüja pangakontole.

8.3 Lepingust tuleneva mis tahes rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist suuruses 0,05% õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

8.4 Juhul, kui Ostja viivitab ükskõik millise Kauba ostuga või paigaldamisega seotud makse (sh hind, viivis, leppetrahv, ladustamine, transport) tasumisega rohkem kui 30 päeva, on Müüjal õigus Lepingust taganeda, edastades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Eeltoodud korras Lepingust taganemise korral on Ostja kohustatud tagastama Kauba ning tasuma Müüjale leppetrahvi suuruses 30% tagastatava Kauba hinnast ja hüvitama leppetrahvi suurust ületava kahju. Müüjal on õigus tasaarvestada leppetrahvi ja/või kahju hüvitamise nõue Ostja poolt Müüjale Kauba eest juba tasutud maksetega, peale tasaarvestust ülejäänud makse osa tagastatakse Ostjale 14 päeva jooksul.

9 MÜÜGIGARANTII

9.1 Müüja vahendab Ostjale Kauba tootja poolt antud tingimustel ja kestvusega Pakkumuses näidatud müügigarantiid (edaspidi Garantii). Garantii hakkab kehtima Kauba Ostjale üleandmise hetkest.

9.2 Eeldusel, et Kauba tootja poolt kehtestatud garantiitingimused ja Müügitingimustes toodud nõuded on täidetud, võtab Müüja kohustuse alljärgnevatel tingimustel ja korras kõrvaldada Kauba puuduse.

9.3 Garantiiajal Garantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel on Ostja kohustatud sellest Müüjat hiljemalt 14 päeva jooksul puuduse avastamisest e-posti teel teavitama. Teavitus peab sisaldama Kauba andmeid, puuduse võimalikult täpset kirjeldust ning puudust kajastavaid fotosid.

9.4 Müüja kohustub Garantiiga hõlmatud puudused oma kulul kõrvaldama (s.o Müüja valikul kas Kauba parandamise või Kauba või selle osa asendamise teel) äriliselt ja tehniliselt võimaliku ning mõistliku aja jooksul, arvates Ostjalt puuduse kohta nõuetekohase teate saamisest või punktis 9.10 nimetatud ekspertiisitulemuste selgumisest.

9.5 Kauba või selle osa asendamisel on Müüjal õigus nõuda, et Ostja annaks asendatava Kauba või selle osa omandiõiguse üle Müüjale tingimusel, et Müüja kannab sellega seonduvad transpordikulud.

9.6 Kauba Garantii kehtib üksnes juhul, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused, vastavate tingimuste mittetäitmisel Garantii kehtivus lõpeb ja puudused ei ole enam Garantiiga kaetud:

9.6.1 Kaup on paigaldatud asjatundlikult ja kooskõlas Kauba paigaldusjuhistega, ilma Kaupa mis tahes viisil vigastamata. Käesolev tingimus loetakse täidetuks kui Kauba on paigaldanud Müüja;

9.6.2 Kauba küljes on säilinud Müüja või tootja poolt paigaldatud markeering, mis võimaldab tuvastada Kauba tootmise aega;

9.6.3 Kauba hooldustöid (nt nahkpinna hooldus) on teostatud regulaarselt ja professionaalselt vastavalt Müüja või tootja poolt antud hooldusjuhistele;

9.6.4 Kaupa on kasutatud üksnes sihtotstarbeliselt, heaperemehelikult, vastavalt tavapärastele kasutusnõuetele ja kasutusjuhistele, sh arvestades kaubale rakendatavat lubatud maksimaalset survet ja hõõrdumist ning üksnes tavapärastes kasutustingimustes (st ei ole kasutatud kohtades, kus on liigne niiskus, kuivus, kuumus, külmus, otsene päikesevalgus vms);

9.6.5 Ostja on Kauba eest Müüjale täies ulatuses tasunud;

9.6.6 Kaupa ei ole Ostja ega kolmanda isiku poolt iseseisvalt remonditud, muudetud või modifitseeritud.

9.7 Garantii ei kehti järgmistel juhtudel ning Ostjal ei ole õigust esitada Müüjale Garantiist tulenevaid nõudeid kui:

9.7.1 Kaubal ilmnenud puudus on tingitud Kauba loomulikust kulumisest või pleekimisest;

9.7.2 Kaubal ilmnenud puuduse põhjuseks on muu asjaolu kui tootmisdefekt, mh mittesihipärane kasutus või valed hooldusvahendid ja -võtted või mis tahes muu väline mõjutus (nt löök, surve või muu mehhaaniline vigastus, keemilised ained, keskkonnaprobleemid, sh liigniiskus, kuivus, kuumus jms), Kauba kasutamine sobimatutes keskkonnatingimustes;

9.7.3 Kaup on defektne või olnud kasutusel ja nimetatu ilmneb Pakkumusest või Lepingust;

9.7.4 Ostja ei ole järginud käesolevates Müügitingimustes toodud puudusest teavitamise korda, sh tähtaega.

9.8 Garantiiga ei ole kaetud naturaalspooniga kaetud Kauba puidu tekstuuri ja värvitooni erinevused ning muud Kauba materjalist tulenevad eripärad. Garantii ei kehti Müüja müügisalongis eksponeeritud näidistele ega muule kasutatud Kaubale.

9.9 Kauba parandamine toimub asukohas, kus Ostja Kauba vastu võttis. Müüjal on õigus viia Kaup remondiks enda poolt valitud kohta.

9.10 Müüja peab hiljemalt 20 päeva jooksul arvates punktis 9.3 nimetatud Ostja teate saamisest võtma oma seisukoha Kauba puudusele Garantii kehtivuse osas. Kui Poolte vahel tekib vaidlus puudusele Garantii kehtivuse osas, on Ostjal õigus nõuda sõltumatu eksperdi kaasamist. Kui sõltumatu eksperdi hinnangul Kauba puudusele Garantii ei kehti, siis kannab eksperdi tööga seotud kulud Ostja, vastasel juhul Müüja.

9.11 Kui Müüja, vaatamata Ostja teistkordsele teatele, jätab Garantiist tulenevad kohustused täitmata, siis on Ostjal õigus kõrvaldada Kaubal esinenud puudus Müüja kulul. Ostja on kohustatud teavitama Müüjat kauba parandamisele või asendamisele asumisest e-posti teel vähemalt 5 tööpäeva ette (teistkordne teade) andes Müüjale võimaluse puuduse kõrvaldamiseks.

9.12 Garantii ei välista ega piira võlaõigusseadusest ega muudest õigusaktidest tulenevaid tarbija õigusi, mida ei saa Poolte kokkuleppel muuta.

10 VASTUTUS

10.1 Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise eest Lepingus ja seaduses sätestatud alustel ning korras.

10.2 Müüja peab hüvitama Ostjale üksnes süülise rikkumisega tekitatud dokumentaalselt tõendatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu, mittevaralise ja kaudse kahju (sh kahju, mis on tekkinud Ostja majandustegevuses esinenud häirete tagajärjel, lepingu sõlmimise võimaluse või muu kasu saamise võimaluse kaotuse tagajärjel, kolmandale isikule tekkinud kahju jne) hüvitamise kohustus on Müüjal üksnes juhul, kui see on imperatiivselt seaduses sätestatud. Müüja poolt Lepingu mittekohasest täitmisest tulenev koguvastutus on piiratud summaga, mis võrdub Kauba, mis on kahju tekkimisega otseselt seotud (st üksiku eseme), eest Müüjale tasutud müügihinnaga.

10.3 Kui Ostja esitab Müüja vastu seaduses imperatiivselt sätestatud tootja vastutusest (s.o tootja vastutus puudusega toote eest) tulenevaid nõudeid, siis kohustub Ostja tegema Müüja nõudel ja kulul kõik endast võimaliku, sh esitama kõik vajalikud dokumendid, tõendid ja osutama muud vajalikku kaasabi, et Müüja saaks omaltpoolt vastava nõude esitada Kauba valmistanud isiku või tootjana näidatud isiku või muu tootja vastutuse sätete kohaselt kohustatud isiku vastu.

10.4 Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide nõuded tuleb esitada hiljemalt 3 kuu jooksul vastava õiguse tekkimisest. Pärast nimetatud tähtaja möödumist vastav nõudeõigus lõppeb.

10.5 Tarbijast Ostja suhtes kehtivad käesolevas peatükis sätestatud Müüja vastutuse piirangud üksnes ulatuses, milles selline piirang ei ole vastuolus tarbija suhtes kehtiva seaduse imperatiivse sättega.

11 TARBIJAST OSTJA TAGANEMISÕIGUS

11.1 Tarbijast Ostjal on õigus väljaspool äriruume ja sidevahendi abil sõlmitavast Lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul arvates ostetud Kauba enda valdusesse saamisest. Taganemiseks peab Ostja eelnimetatud taganemistähtaja jooksul tegema Müüjale ühemõttelise taganemisavalduse e-posti teel aadressile tallinn@elkemoobel.ee või kirjalikult Müüja aadressile Järve 2, Tallinn 11314.

11.2 Punktis 11.1 toodud alusel taganemise korral kohustub Ostja 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse tegemisest tagastama Kauba Müüja lattu aadressil Metalli 8, Tallinn ja Müüja kohustub 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest tagastama Ostjale Lepingu alusel saadud tasud. Tagasimaksed tehakse kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

11.3 Kauba tagastamise eelduseks on, et Ostja on Kaupa käsitsenud heaperemehelikult ning Kaup on kasutamata ja ilma kahjustusteta. Tagastamisõigus ei kehti toodetele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel. Ostjal on kohustus tõendada Kauba ostmist Müüjalt, selleks väljastab Müüja Ostjale arve.

11.4 Käesolevas peatükis sätestatud taganemisõigus ei kehti Kauba osas, mis on valmistatud ja/või viimistletud Ostja poolt esitatud tingimuste järgi.

11.5 Käesolevas peatükis sätestatud taganemisõiguse kasutamise korral (i) kannab Ostja kõik Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui Ostja tagastab Kauba, millel esineb puudus või mis ei vasta Ostja poolt kinnitatud Pakkumusele (millisel juhul kohaldatakse 5. peatükis toodut), ning (ii) vastutab ka tagastatava Kauba halvenemisest tingitud väärtuse vähenemise eest.

12 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

12.1 Ostja poolt Lepingu sõlmimise käigus esitatud isikuandmed on kaitstud ja vastavaid isikuandmeid ning Ostja sooritatud ostude andmeid töödeldakse vastavalt õigusaktide nõuetele. Ostja isikuandmete Müüja poolt töötlemise tingimuste ja korraga saab tutvuda Müüja veebilehel SIIN

13 TEADETE EDASTAMINE

13.1 Kõik teated ja muu kommunikatsioon edastatakse eesti keeles Lepingus toodud kontaktandmetele.

14 KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

14.1 Pooltevahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Pooltevahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused esimeses astmes Harju Maakohtus. Tarbijast Ostjal on lisaks õigus esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee, menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile) või pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage poole.

15 MÜÜGITINGIMUSTE AVALDAMINE JA KEHTIVUS

15.1 Müüja Müügitingimustega saab tutvuda Müüja esindussalongis ning Müüja veebilehel SIIN.

15.2 Müüjal on õigus käesolevaid Müügitingimusi ühepoolselt muuta. Müügitingimuste muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Müüja veebilehel www.elkemoobel.ee. Kui Müüja Pakkumus on Ostjale esitatud enne Müügitingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Pakkumuse esitamise ajal kehtinud Müügitingimusi.

15.3 Kui mõni Müügitingimuste säte osutub kas osaliselt või täielikult kehtetuks, siis ei mõjuta see Müügitingimuste teiste sätete ega Poolte vahelise Lepingu kehtivust.

Käesolevad Müügitingimused kehtivad alates 01. novembrist 2019. a.